Poslovno udru緀nje industrije plasti鑞ih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plasti鑞ih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   
   

UGOVOR O UDRU甀VANJU

  Osnivanje
JUPLAS danas
Organizaciona struktura
Ugovor o udru緄vanju
Statut
Doprinos 鑜anova (鑜anirana)
Postupak u鑜anjenja
Pridru緀no 鑜anstvo
Simpozijum PLASTPROGRES
 
       
 
                   
    Poslovna zajednica industrije plasti鑞ih masa Jugoslavije “JUPLAS” - Beograd, sa odgovorno规u organizacija za 鑙ji su ra鑥n obaveze preuzete, osnovana je re筫njem SO SAVSKI VENAC (Beograd) br. 1833/1 od 14.10.1964. godine, zaklju鑙vanjem ugovora o osnivanju “Udru緀nja preduze鎍 industrije za preradu plasti鑞ih masa Jugoslavije”.
Kao poslovno udru緀nje upisana je u sudski registar FI.2216/74 20.09.1974. godine, a kao Poslovna zajednica industrije plasti鑞ih masa Jugoslavije “JUPLAS” - Beograd, upisana je u sudski registar pod brojem FI.10669/78 od 08.06.1979. godine. U skladu sa Zakonom o preduze鎖ma (Sl.list SFRJ br.77/88 i 40/89) uskla餴vanjem SAS-a o Udru緄vanju, upisana je u sudski registar kao slo緀ni oblik organizovanja 鑜anova pod brojem FI.310/90 od 30.01.1990. godine.
Shodno izmenama i dopunama Zakona o preduze鎖ma (“Sl.list SFRJ” br.46/9 i 61/90) i odluke Skup箃ine Poslovne zajednice 26.03.1991. godine Poslovna zajednica “JUPLAS” transformirana je u dru箃vo sa ograni鑕nom odgovorno规u i upisana je u sudski registar kao Poslovna zajednica JUPLAS - Beograd d.o.o. pod brojem FI 7294/91.
U skladu sa Zakonom o preduze鎖ma (“Sl.list SRJ” br.29/96), i odluke Skup箃ine Poslovne zajednice od 30. septembra 1999. godine da se Dru箃vo sa ograni鑕nom odgovorno规u Poslovna zajednica JUPLAS d.o.o. uskladi sa Zakonom, 鑜anovi zaklju鑥ju
 
 
   

UGOVOR O UDRU甀VANJU
U POSLOVNO UDRU瓻NJE
INDUSTRIJE PLASTI萅IH MASA "JUPLAS" BEOGRAD

 
   

Cilj

萳. 1.
Osnovni ciljevi udru緄vanja su preduzimanje aktivnosti radi postizanja bolje informisanosti, organizovanosti proizvodnje i plasmana, nastupa na inostranom tr緄箃u i ostvarivanja ve鎒 dobiti udru緀nih 鑜anova.

Firma, skra鎒na firma i sedi箃e

萳. 2.
Pun naziv firme Poslovnog udru緀nja je: Poslovno udru緀nje industrije plasti鑞ih masa "Juplas", Beograd.
Skra鎒ni naziv firme je: P.U. "Juplas" Beograd.

萳. 3.
Sedi箃e firme je u Beogradu, Op箃ina Vra鑑r, ul. Svetog Save br. 1. Sedi箃e firme mo緀 se promeniti na na鑙n utvr餰n Statutom Poslovnog udru緀nja.

Delatnost

萳. 4.
Poslovno udru緀nje obavlja delatnost poslovnih udru緀nja, 筰fra 91110.

Osniva鑛i ulozi

萳. 5.
Potrebna sredstva za rad dru箃va iznose ............dinara.
Osnovni ulozi su jednaki i iznose po 1.500 dinara za svakog osniva鑑 ponaosob.
Osniva鑙 su du緉i da uplate osnovne uloge u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora.
Statutom Poslovnog udru緀nja se mo緀 predvideti uve鎍nje osnovnih uloga.

菼. 6.
Osniva鑙, u daljem tekstu 鑜anovi, imaju pravo na kori规enje svih usluga Poslovnog udru緀nja u okviru zadataka i poslova koje Poslovno udru緀nja vr筰 za 鑜anove iz okvira svoje delatnosti, a 箃o 鎒 biti precizirano Statutom Poslovnog udru緀nja.
萳anovi Poslovnog udru緀nja upravljaju Poslovnim udru緀njem i imaju jednaka prava i obaveze.
Svi 鑜anovi Poslovnog udru緀nja su istovremeno i 鑜anovi Skup箃ine Poslovnog udru緀nja koja zaseda najmanje dva puta u godini dana.

Finansiranje

萳. 7.
萳anovi Poslovnog udru緀nja imaju obavezu da kao naknadu za poslove koje za njih obavlja Poslovno udru緀nje snose tro筴ove poslovanja Poslovnog udru緀nja prema godi筺jem predra鑥nu i na鑙nu koji se defini筫 Statutom Poslovnog udru緀nja.
Radi ispunjenja navedene obaveze 鑜anovi upla鎢ju doprinos u vidu nov鑑nog iznosa, prema godi筺jem predra鑥nu, koji usvaja Skup箃ina Poslovnog udru緀nja.
Eventualni gubitak u poslovanju Poslovnog udru緀nja, nastao radom na poslovima i zadacima za 鑜anove Poslovnog udru緀nja utvr餰nim planom rada za tu godinu, 鑜anovi pokrivaju na na鑙n utvr餰n Statutom Poslovnog udru緀nja.

Zaposleni

萳. 8.
Radnici u Poslovnom udru緀nju ostvaruju svoja prava i u鑕stvuju u upravljanju poslovanjem Poslovnog udru緀nja po osnovu svog teku鎒g rada u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i Statutom Poslovnog udru緀nja.
Uslovi i na鑙n zasnivanja i prestanka radnog odnosa, kao i prava i obaveze i odgovornost radnika iz radnog odnosa reguli箄 se kolektivnim ugovorom.
Radnici zaposleni u PZ "Juplas" d.o.o. nastavljaju da rade kao radnici PU "Juplas", Beograd.

菼. 9.
Poslovno udru緀nje je osnovano na neodre餰no vreme i otvoreno je za nove 鑜anove pod uslovima predvi餰nim Zakonom, Ugovorom i Statutom.

Nastupanje u pravnom prometu

萳. 10.
Poslovno udru緀nje je pravno lice sa pravima, obavezana i odgovornostima koja ima na osnovu Ustava zakona i ovog Ugovora.
U pravnom prometu nastupa po pravilu u svoje ime i za svoj ra鑥n i tada za obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom, a 鑜anovi solidarno do visine ulo緀nih sredstava.
Na na鑙n utvr餰n Statutom, Poslovno udru緀nje mo緀 u pravnom prometu nastupati i u ime svojih 鑜anova i za njihov ra鑥n, uz posebno njihovo ovla规enje, pri 鑕mu za takve preuzete obaveze odgovaraju 鑜anovi.
萳anovi Poslovnog udru緀nja ne odgovaraju za obaveze Poslovnog udru緀nja.

Prestanak 鑜anstva

萳. 11.
Ovaj ugovor mogu 鑜anovi sporazumno menjati ili raskinuti. 萳anstvo u Poslovnom udru緀nju prestaje:
1. Istupanjem iz Poslovnog udru緀nja
2. Prestankom postojanja 鑜ana
3. Prestankom rada Poslovnog udru緀nja
4. Raskidom ugovora sa udru緀nim preduze鎒m koje trajnije ne izvr筧va svoje obaveze
utvr餰ne ovim ugovorom i Statutom
U slu鑑ju da neki od 鑜anova Poslovnog udru緀nja istupi iz poslovnog udru緀nja, za njega va緄 otkazni rok od godinu dana tokom kojeg ima sva prava i obaveze regulisane ovim ugovorom i Statutom Poslovnog udru緀nja.
Pod „prestankom postojanja 鑜ana“ (stav 2 ta鑛a 2.) podrazumeva se likvidacija 鑜ana sa danom pokretanja likvidacionog postupka, odjava poslovanja preduzetnika i zna鑑jno uni箃enje vi筼m silom od dana nastanka.
U slu鑑ju pokretanja ste鑑ja, 鑜anu prestaje obaveza pla鎍nja doprinosa od dana pokretanja ste鑑ja a zadr綼va sva prava i ostale obaveze predvi餰ne Statutom Poslovnog udru緀nja. Izlaskom iz ste鑑ja obaveza pla鎍nja doprinosa se obnavlja.
U slu鑑ju podele 鑜ana na dva ili vi筫 dela, odnosno, pravna subjekta, imaju solidarnu obavezu pla鎍nja srazmernog dela doprinosa godinu dana, za koje vreme imaju jedan glas u Skup箃ini. Potpisivanjem pristupnice za nastavak 鑜anstva novonastali pravni subjekt pla鎍 doprinos prema utvr餰noj skali doprinosa i osloba餫 se pla鎍nja doprinosa po solidarnoj obavezi.
U slu鑑ju spajanja dva ili vi筫 preduze鎍 novonastali pravni subjekt, odnosno preduze鎒, ima obavezu pla鎍nja doprinosa 鑜anova Poslovnog udru緀nja u鑕snika u spajanju godinu dana ili potpisivanjem pristupnice nastavlja 鑜anstvo uz pla鎍nje doprinosa prema utvr餰noj skali.

Upravljanje

萳. 12.
Organi Poslovnog udru緀nja su:
- Skup箃ina Poslovnog udru緀nja, kao organ upravljanja
- Izvr筺i odbor Poslovnog udru緀nja
- Direktor, poslovodni organ, koji zastupa Poslovno udru緀nje
- Nadzorni odbor
Izbor, nadle緉ost i mandat bli緀 se reguli箄 Statutom Poslovnog udru緀nja

Prestanak Poslovnog udru緀nja

萳. 13.
Poslovno udru緀nje mo緀 prestati sa radom kada svi udru緀ni 鑜anovi odlu鑕 da Poslovno udru緀nje prestane da postoji ili kada nastupe okolnosti predvi餰ne zakonom.
Postupak likvidacije defini筫 se Statutom.

萳. 14.
Poslovno udru緀nje 鎒 se organizovati i poslovati prema propisima i zakonima koji va緀 u mestu sedi箃a Poslovnog udru緀nja.

Prelazne i zavr筺e odredbe

菼. 15.
萳anovi su saglasni da imovina, sva prava i obaveze dosada筺je Poslovne zajednice "Juplas", d.o.o. pre饀 na Poslovno udru緀nje "Juplas", sa danom registrovanja Poslovnog udru緀nja u sudu.

萳. 16.
Eventualni sporovi po ovom ugovoru re筧va鎒 se u prvom redu sporazumno, a ako to nije mogu鎒 鑜anovi ugovaraju nadle緉ost suda u Beogradu.

Zamena osniva鑛og akta

萳. 17.
Ovaj ugovor u celosti zamenjuje ugovor o organizovanju Poslovne zajednice "Juplas" d.o.o. i stupa na snagu registrovanjem Poslovnog udru緀nja u sudu.

 
                   
        PREDSEDNIK SKUP㏕INE:  
    U Beogradu dana:          
   
 
 
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.