Poslovno udruženje industrije plastičnih masa
Plastic Industry Bussiness  Association
  11000 Beograd
Svetog Save 1 (hotel Slavija)
Telefon/Fax: (+381 11) 244-6144
E-mail: juplas@eunet.rs
 

| Home | O Juplas-u | Proizvodi | O industriji plastičnih masa Srbije | Vesti | Oglasi | Mapa |

                   

DOPRINOS ČLANOVA 
(ČLANARINA)

  Osnivanje
JUPLAS danas
Organizaciona struktura
Ugovor o udruživanju
Statut
Doprinos članova (članirana)
Postupak učlanjenja
Pridruženo članstvo
Simpozijum PLASTPROGRES
 
           
 
                   
Svi punopravni članovi Poslovnog udruženja plaćaju mesečni doprinos za pokriće troškova Poslovnog udruženja, u skladu sa Ugovorom i Statutom.
Skalu mesečnog doprinosa usvaja Skupština na svom prvom zasedanju u tekućoj  godini, kada usvaja i izveštaj o radu u protekloj godini.
U toku godine, doprinosi se usklađuju sa porastom cena na malo, ukoliko je porast veći od 5% na godišnjem nivou.

Skala mesečnog doprinosa članova PU „JUPLAS“ od oktobra 2007.

 

 
Preduzeće sa
ukupnim prihodom
2006. god
Fiksni deo
(25% plana)
Varijabilni
deo
Ukupan
mesečni doprinos
Ponovno članstvo
popust 30%
Novi članovi
popust 50%
40 - 90 mil. 4.000 6.450 10.450 7.315 5.230
90 – 160 mil. 4.000 9.640 13.640 9.550 6.820
160 – 270 mil. 4.000 11.400 15.400 10.780 7.700
270 – 450 mil. 4.000 14.480 18.480 12.940 9.240
450 – 900 mil. 4.000 19.100 23.100 16.170 11.550
900 – 3.500 mil. 4.000 24.930 28.930 20.250 14.470
preko 3.500 mil. 4.000 37.140 41.140 28.800 20.570
 
                   
Popust za nove članove 50% i bivše članove koji se ponovo učlanjuju 30% važi u trajanju
dve godine od učlanjenja.
Novi članovi kojima istekne dve godine članstva, uživaju popust od 30% još godinu dana.
 
- Privatna preduzeća sa ukupnim prihodom do 40 miliona u 2006. godini 4.600 din/mes.
- Spoljnotrgovinska, razvojna i konsalting preduzeća 7.300 din/mes.
- Samostalne zanatske radnje 4.600 din/mes.
- Samostalne zanatske radnje sa ukupnim prihodom većim od 40 miliona u 2006. godini plaćaju mesečni doprinos po skali kao preduzeća  
- Pridruženi članovi 15.000 din/god.
 
                   
Skala mesečnog doprinosa važi do usvajanja nove odluke Skupštine PU “JUPLAS”.  
                   
                   
 Designed by: Infotrend.       (C) Copyright 2005-2011. Juplas.